Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach

Pogorzałki 111, 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel.: 502-546-999
e-mail: pogorzalki@archibial.pl
http://www.pogorzalki.archibial.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

na realizację inwestycji budowlanej – Termomodernizacja kościoła parafialnego i budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: http://www.pogorzalki.archibial.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2020r.

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Zał nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

Zał nr 2 do SIWZ - oświadczenia

Zał nr 3 do SIWZ - wykaz prac

Zał nr 4 do SIWZ - wykaz osób

Zał nr 4A do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Zał nr 5 - wzór umowa o roboty budowlane

Zał nr 1 do Zał nr 6 do SIWZ - tabela równoważności

Pogorzałki, dnia 11 września 2019r.