b309b9d771eb412cf67e4d985ddadeac_jpg2pdf_(24).pdf

Pogorzałki, dnia 18.10.2019r.

  • Do zapytania ofertowego nr 3/RPOWP/2019

Na roboty budowlane, polegające na realizacji inwestycji budowlanej – Termomodernizacja kościoła parafialnego i budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0183/18

pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0183/18-00

zawartej dnia 22.07.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

POSTĘPOWANIE NR 3/RPOWP/2019

  1. I. Zamawiający

Nazwa i adres Zamawiającego

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Miłosierdzia Bożego w Pogorzałkach

Pogorzałki 111, 16-002 Dobrzyniewo Duże

tel.: 502-546-999

e-mail: pogorzalki@archibial.pl

http://www.pogorzalki.archibial.pl

Złożone oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/RPOWP/2019 na roboty budowlane, polegające na realizacji inwestycji budowlanej – Termomodernizacja kościoła parafialnego i budynku plebanii w Pogorzałkach w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację Kościoła Parafialnego i plebanii w Pogorzałkach”, gmina Dobrzyniewo Duże, dz. nr 633/1 i 633/2 przekazane bezpośrednio potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronach internetowych: http://www.pogorzalki.archibial.pl; www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, w terminie do dnia 27.09.2019r. do godz. 9:45 wpłynęły dwie oferty:

  • 1 Balik Budownictwo Dariusz Balik, ul. Grabowska 49a, 18-300 Zambrów – 2.677.835,85 zł brutto, 60 miesięcy gwarancji – złożona osobiście 27.09.2019r. o godz. 9:25
  • 2 BWJ – Budownictwo Wojciech Jankowski, ul. Armii Krajowej 1B/11, 15-661 Białystok – 1.896.024,58 zł brutto, 48 miesięcy gwarancji – złożona osobiście 26.09.2019r. o godz. 14:30

Wszyscy oferenci wnieśli wymagane wadium w wysokości 30.000 zł.

Z następującymi warunkami ofertowymi:

Lp.

Nazwa firmy

Zaproponowana cena brutto (pln)

Okres gwarancji

(miesięcy)

Liczba zdobytych punktów

1

Balik Budownictwo Dariusz Balik, ul. Grabowska 49a, 18-300 Zambrów

2.677.835,85

60 miesięcy

76,66

2

BWJ – Budownictwo Wojciech Jankowski, ul. Armii Krajowej 1B/11,
15-661 Białystok

1.896.024,58

48 miesięcy

90,00

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

BWJ – Budownictwo Wojciech Jankowski, ul. Armii Krajowej 1B/11, 15-661 Białystok, oferta spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 90,00 pkt.

Sposób obliczania punktacji:

  1. 1. Przy dokonywaniu wyboru zastosowano kryteria:
  2. · kryterium „ceny” o wadze 80%.
  3. · kryterium „okres gwarancji” o wadze 20%
  4. 2. Zasady oceny kryterium "Cena"

W kryterium tym oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 80 punktów, każda następna oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:

Pc = (Cn : Co) x 80

gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 80)

Cn - cena brutto najniższa wśród ofert - w złotych polskich

Co - cena brutto danego Wykonawcy - w złotych polskich

3.   Ocena kryterium „Okres gwarancji

Zamawiający wymaga zaoferowania na wykonane prace minimum 3-letniej gwarancji. Wykonawcy oferujący wydłużenie okresu gwarancji ponad 3 lata uzyskają za każde kolejne 6 miesięcy gwarancji 5 punktów, ale maksymalnie 20 punktów (za 5-letnią  i dłuższą gwarancję).

Oceny ofert:

  • 1 Balik Budownictwo Dariusz Balik, ul. Grabowska 49a, 18-300 Zambrów

Cena brutto:  (1.896.024,58 zł / 2.677.835,85 zł) x 80 = 56,66 pkt.

Okres gwarancji:

Okres gwarancji: 60 miesięcy (60 miesięcy oferowanych – 36 miesięcy wymaganych = 24 miesiące dodatkowego okresu gwarancji; 24 miesiące dodatkowego okresu gwarancji / 6 miesięcy = 4);

Ilość przyznanych punktów w ramach kryterium „okres gwarancji”: 4 x 5 pkt. = 20 pkt.

Łączna punktacja: 56,66 pkt. + 20,00 pkt. = 76,66 pkt.

  • 2 BWJ – Budownictwo Wojciech Jankowski, ul. Armii Krajowej 1B/11, 15-661 Białystok

Cena brutto:  (1.896.024,58 zł / 1.896.024,58 zł) x 80 = 80,00 pkt.

Okres gwarancji:

Okres gwarancji: 48 miesięcy (48 miesięcy oferowanych – 36 miesięcy wymaganych = 12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji; 12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji / 6 miesięcy = 2);

Ilość przyznanych punktów w ramach kryterium „okres gwarancji”: 2 x 5 pkt. = 10 pkt.

Łączna punktacja: 80,00 pkt. + 10,00 pkt. = 90,00 pkt.

BWJ – Budownictwo Wojciech Jankowski, ul. Armii Krajowej 1B/11, 15-661 Białystok, oferta spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 90,00 pkt. w związku z czym oferent został wybrany do realizacji przedmiotu zapytania.